Child Baptisma


Baptisma hi ringtu ei nina in chikna pawimaw tak chang ngei ngei ding anih. Vawi tamtak chang a ngai chuong naw a, vawikhat cho chang ding anih. Sienkhawm Baptisma ei chang lei ringawt in Vanram min tlun naw nia, thlarau ngei chun eini thlarau leh Pathien nau eini ti amin hriettir chun Vanram chu eini tadinga buotsai nieng atih, chu lampui umsun chu Isu Krista cho hi anih. Thenkhatin Baptisma hi tuia namphum ngeiin an changa, thenkhat ruok chun tuia namphum aiin puma husuok vawng in entir nading in anlu ansuk hu hlak.

Chun Baptisma hi thenkhatin puitling hnung in am changa, thenkhat chun naupang anni lai an changa, thenkhat ruok chun naute anni lai an chang hlak, a ieng ieng khawm a pawi chuong nawh. Changdan le a huna buoi naw mei niu, a pawimaw tak chu Pastor le Pathien hmabula eithu intiem kha theinghil loa ei damsunga ei hriet zing ding le ei vawng tlat dinga pawimaw le tha anih.

Chun child baptism hi nu le pa in naute khawmuol an hriet hmaa thu anin tiem pek ani leiin lungril la puitling tak tak hmaa, mani thu anin tiem nekin atha, chun nu le pa hai khawm ei nau hai chunga thu eiin tiem ang tak khan hlen ngei ei tiu. Ei hlen ani phawt chun suolna’n an chunga ro rel ngainaw nia, Pathien thu nunpuia kalchawiin an hringnun tluong takin hmang anti. Nau suol nei dinga appointment letter nei eini bik nawh. An pientira inthawka Pathien thunun na le kawkna a ei enkawl naw phawt chun suolna thlipuiin mut pha ngainaw reng reng atih. Asan chu naute lungril white paper a iengkhawm la ziek lo ang anih. Lekha puona ei ziek angw ang anlang ang in naute lungril a khawm hin ei tuo ang ang chu a hung mâwng dawk ding anih. Thudika eiin chuktir chun thudik lampuiah feng anta, thukhel le zawmawa eiin phâwt khum hlak chun ”Saker a sen chun a te khawm a sen” anti ang ngei khan nau hai chu khelhlip le zamaw he la hung in chang ve ngei anti

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s