Blue Text a facebook comment ziek dan


Mitam tak chu a hrie khawm um nuol tang eiti hi facebook trick hi. Ala hrie naw khawm eila um nuol chu ring aum. Mi hrietnaw ka hung thaw ang chun mi ngai pek naw unla, a la hrie naw an um tak duoi am tia inti suk beng var deua ka hung thaw lawm tum ve mei mei a nih.

Kei khawm in ka lo zawng ve nasa khawp el. A chie hran hran makve deu deu khawm ka hmu rawn, ana chu a sawt a sei chu an hmang thei chuong nawh. Tuta ka hung thaw tak hi chu kalo hmang na khawm a sawt ve fut ta a la pangai zing a nih. Danglam rieua ei hei post thei ve te hi an hawi ve kawng khat in ka hriet. Mobile hmang sia mi hming blue a ei hei ziek hin ei zuk mention a ang rieua a thaw chie khawp el haha.

Hi @[1: ]@@[1:[0:1: Type Here]] code hi copy la type here po saw delete la kha khan i thu post/comment ding kha type el rawh. Eg. @[1: ]@@[1:[0:1: Welcome bek bek. Haha]] hieng hin hung inlang el a tih.
Welcome bek bek. Haha.

Ka lawm ie.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s