THLARAU THIENGHLIM

Thlarau Thienghlim thuring (Doctrine of the Holy Spirit) hi Kristien thuring pawimaw takhai laia pakhat a nih a, chipchier taka inchuk ding chun hun sawttak aw ding thupui pawimaw a nih.Tuta tuma ding chun ei rawngbawlna le ei nitin nuna ei hang hmang nghal chi practical tak tak in hril ei tum a nih.
Thlarau Thienghlim beiseina (Expectation of the Holy Spirit)
-Pathienin thil thar a puong suok – Isai 42:9
-Pathienin Israelhai chunga thil thar thaw a nuom – Isai 43:18-19

Continue reading THLARAU THIENGHLIM

Advertisements