Blue Text a facebook comment ziek dan

Mitam tak chu a hrie khawm um nuol tang eiti hi facebook trick hi. Ala hrie naw khawm eila um nuol chu ring aum. Mi hrietnaw ka hung thaw ang chun mi ngai pek naw unla, a la hrie naw an um tak duoi am tia inti suk beng var deua ka hung thaw lawm tum ve mei mei a nih.

Kei khawm in ka lo zawng ve nasa khawp el. A chie hran hran makve deu deu khawm ka hmu rawn, ana chu a sawt a sei chu an hmang thei chuong nawh. Tuta ka hung thaw tak hi chu kalo hmang na khawm a sawt ve fut ta a la pangai zing a nih. Danglam rieua ei hei post thei ve te hi an hawi ve kawng khat in ka hriet. Mobile hmang sia mi hming blue a ei hei ziek hin ei zuk mention a ang rieua a thaw chie khawp el haha.

Hi @[1: ]@@[1:[0:1: Type Here]] code hi copy la type here po saw delete la kha khan i thu post/comment ding kha type el rawh. Eg. @[1: ]@@[1:[0:1: Welcome bek bek. Haha]] hieng hin hung inlang el a tih.
Welcome bek bek. Haha.

Ka lawm ie.

Advertisements